Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Vārda diena: Meldra, Meldris, Melisa

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Apstiprināts

ar 2021.gada 8.marta

valdes lēmumu Nr.5-7/A1-7

 

grozījumi

ar 2022.gada 27.aprīļa

valdes lēmumu Nr.4-13/A1-7

 

VADLĪNIJAS SADARBĪBAI AR NEATKARĪGAJIEM PRODUCENTIEM

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.VSIA „Latvijas Radio” (turpmāk – Latvijas Radio) Vadlīnijas sadarbībai ar neatkarīgajiem producentiem (turpmāk - Vadlīnijas) ir izstrādātas saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu (turpmāk - SEPLPL) un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – SEPLP) Vadlīnijām satura un paziņojumu veidošanai un izvietošanai sabiedriskā medija programmās un pakalpojumos, lai veicinātu savstarpēji izdevīgu sadarbību.

1.2.Latvijas Radio atbilstoši SEPLPL 3.panta septiņpadsmitajai daļai sadarbojas ar Latvijā reģistrētiem un strādājošiem neatkarīgajiem producentiem, kas rada augstvērtīgu saturu, nodrošinot viedokļu daudzveidības un neatkarīgas radošās un žurnālistikas vides attīstību.

1.3.Vadlīnijas ir piemērojamas kontekstā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu (turpmāk – EPLL), Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Konkurences likumu, Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, Latvijas Radio Rīcības un ētikas kodeksu un citu normatīvo aktu prasībām.

1.4.Vadlīniju noteiktie principi ir attiecināmi uz Latvijas Radio programmām, pakalpojumiem un veidotajām satura vienībām,  kā lineārajā apraidē, tā arī interneta (daudzplatformu) vidē un citiem ārpus ētera projektiem.

 

II SADARBĪBA AR NEATKARĪGAJIEM PRODUCENTIEM

 

2.1.Atbilstoši EPLL 1.panta 13.punktam neatkarīgais producents ir privātpersona, kas nav elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, bet veido filmas, reklāmu, atsevišķus radio, televīzijas raidījumus.

2.2.Latvijas Radio sadarbību ar neatkarīgajiem producentiem veido ar mērķi:

1) Papildināt Latvijas Radio programmas ar specifisku saturu, kura veidošanai Latvijas Radio nav nepieciešamo resursu (piemēram, nav pietiekams korespondentu tīkls);

2) Pastiprināt kādu žanru vai satura jomu;

3) Piesaistīt neatkarīgo producentu, kas ir specializējies un tam ir specifiskas zināšanas kādā jomā;

4) Integrēt jaunas idejas un formātus Latvijas Radio saturā.

2.3.Latvijas Radio sadarbību īsteno:

1)  Pēc savas izvēles brīvi pieaicinot neatkarīgo producentu;

2)   Saskaņā ar atsevišķu nolikumu sludinot ideju konkursu, kas balstīts uz Latvijas Radio Redakcionālās padomes, Inovāciju laboratorijas vai Latvijas Radio kanālu definētas nepieciešamības;

3)  Izskatot pēc neatkarīgo producentu iniciatīvas iesniegtos piedāvājumus.

 

 

III NEATKARĪGO PRODUCENTU PIEDĀVĀJUMU

IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

 

3.1.Šo Vadlīniju 2.3.3) punktā minēto neatkarīgā producenta piedāvājumu Latvijas Radio var iesniegt juridiskās personas un individuāli iesniedzēji, iesūtot to piedāvātajai idejai pēc satura un formāta atbilstošā Latvijas Radio kanāla direktoram vai struktūrvienības vadītājam.

3.2.Pieteikumu var iesniegt, sūtot pa pastu (Doma laukums 8, Rīga, LV 1505), vai e-pastā: radio@latvijasradio.lv ar konkrētā kanāla vai struktūrvienības norādi.

3.3.Pieteikums jāiesniedz latviešu valodā.

3.4.Pieteikums ietver idejas kopsavilkumu, formāta aprakstu, tēmas sabiedriskā nozīmīguma un aktualitātes pamatojumu.

3.5.Pieteikumam jāpievieno šādi pielikumi:

1)    Vienas satura vienības/raidījuma epizodes īsa sinopse (viena lappuse);

2)    Audiālā risinājuma paraugs (saite uz ārējo platformu);

3)    Multimediju satura plāns (satura elementi dažādās platformās – lsm.lv,   Facebook, Instagram u.c.);

4)    Radošās grupas/ individuālā iesniedzēja CV;

5)    Idejas īstenošanai nepieciešamais budžets (viena raidījuma veidošanas tāme un paredzamais Latvijas Radio atlīdzības apmērs); 

6)    Sadarbības modelis ar Latvijas Radio (ierakstīt nepieciešamos resursus – arhīvi, reklāma, cilvēkresursi);

7)    Ražošanas plāns.

3.6.Iesniedzot pieteikumu, neatkarīgais producents apstiprina, ka ir spējīgs nodrošināt satura žurnālistisko un tehnisko līmeni atbilstoši Latvijas Radio prasībām un standartiem, ir iepazinies ar Latvijas Radio Rīcības un ētikas kodeksu, kā arī apņemas ievērot citus Latvijas Radio saistošus ārējos un iekšējos normatīvos aktus, t.sk., bet ne tikai par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma regulējumu attiecībās uz visu veidu komerciālo paziņojumu izvietošanas ierobežojumiem Latvijas Radio programmās un pakalpojumos, arī interneta vidē; autortiesību prasībām; fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

3.7.Vērtēšana:

1)   Attiecīgā Latvijas Radio kanāla/struktūrvienības satura redaktors un kanāla direktors, nepieciešamības gadījumā piesaistot citas personas, vērtē neatkarīgā producenta pieteikuma atbilstību šo Vadlīniju IV sadaļā minētajiem kritērijiem;

2)   Ja vērtējums ir pozitīvs un pieteikumā izklāstītās idejas realizācija ir tūlītēji iespējama, pieteikums tiek virzīts Latvijas Radio valdei apstiprināšanai;

3)   Ja pieteikumā izklāstītā ideja neatbilst konkrētā kanāla/struktūrvienības vajadzībām, bet pirmšķietami ir īstenojama citā kanālā/struktūrvienībā, pieteikums tiek nodots izskatīšanai Redakcionālajā padomē;

4)  Ja vērtējums ir pozitīvs, bet vērtējumā izklāstītās idejas tūlītējai īstenošanai konkrētajā kanālā/struktūrvienībā nav nepieciešamā finansējuma vai citu resursu, šo Vadlīniju 3.10.p. minētā atbildīgā persona var vienoties ar neatkarīgo producentu par iespējamiem sadarbības risinājumiem nākotnē vai nodot pieteikumu izskatīšanai Redakcionālajā padomē, lai, iespējams, to īstenotu citā kanālā/struktūrvienībā;

5)   Redakcionālā padome izvērtē pieteikumā izklāstītās idejas piemērotību konkrētam kanālam/struktūrvienībai un virza pieteikumu izskatīšanai atbilstoši 3.7.1) p.;

6)   Ja valde apstiprina pieteikuma īstenošanu, kanāla direktors/struktūrvienības vadītājs vienojas ar neatkarīgo producentu par savstarpējo sadarbību un tiek slēgts atbilstošs līgums;

7)   Ja vērtējums ir negatīvs, pieteikumā izklāstītās idejas īstenošana nav iespējama vai nav saņemts valdes akcepts, pieteikums tiek noraidīts.

3.8.Pieteikums tiek izskatīs un atbilde neatkarīgajam producentam sniegta četru nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

3.9.Neatkarīgajam producentam tiek nosūtīta elektroniska vēstule ar informāciju par pieņemto lēmumu un, noraidījuma gadījumā, par galvenajiem pieteikuma noraidījuma argumentiem.

3.10.        Par pieteikuma izskatīšanas procesa virzību un komunikāciju ar neatkarīgo producentu ir atbildīgs kanāla direktors/struktūrvienības vadītājs.

 

IV SADARBĪBAS KRITĒRIJI

 

4.1.Lemjot par sadarbību ar neatkarīgajiem producentiem, Latvijas Radio ņem vērā SEPLP Vadlīnijas satura un paziņojumu veidošanai un izvietošanai sabiedriskā medija programmās un pakalpojumos noteiktos kritērijus.

(SEPLP kritēriji redakcijā, kas ir spēkā šo Vadlīniju apstiprināšanas dienā:

-          Satura kvalitāti un atbilstību sabiedriskā pasūtījuma mērķiem;

-          Vai raidījumā tiks nodrošināta viedokļu daudzveidība;

-          Satura projekta ietekmi uz neatkarīgas radošās un žurnālistikas vides attīstību;

-          Neatkarīgā producenta reputāciju un publiskajā vidē pausto izteikumu vai rīcības atbilstību vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām;

-          Neatkarīgā producenta redakcionālo neatkarību;

-          Apstākli, vai neatkarīgā producenta rīcība var negatīvi ietekmēt sabiedrības uzticību sabiedriskajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim un tā reputāciju.

Ar aktuālo redakciju var iepazīties SEPLP mājaslapā.

4.2.Latvijas Radio papildus vērtē:

1)      Iepriekšējo sadarbību, ja tāda ir bijusi, t.sk. saistību izpildi pret Latvijas Radio;

2)      Vai nav pasludināts neatkarīgā producenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātspējas procesā tiek piemērots uz neatkarīgā producenta maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, kā arī vai nepastāv cita veida ierobežojumi vai aizliegumi, kā dēļ Latvijas Radio nevar īstenot sadarbību.

4.3.Neatkarīgo producentu satura vērtēšanas kritēriji:

1)     Vai neatkarīgais producents veido saturu atbilstoši žurnālistikas kā profesionālas darbības pamatprincipiem un kvalitātes kritērijiem, ieskaitot profesionālās ētikas standartus. Veic savus profesionālos uzdevumus atbilstoši vārda brīvības principiem un tiesiskajam regulējumam;

2)      Satura māksliniecisko un tehnisko kvalitāti;

3)      Satura žanrisko atbilstību Latvijas Radio konkrētā kanāla formātam;

4)      Satura jaunradi, formātu daudzveidību;

5)      Spēju veidot saturu arī Latvijas Radio digitālajām platformām;

6)      Vai saturs varētu sasniegt mērķauditoriju;

7)      Neatkarīgā producenta pieredzi;

8)      Neatkarīgā producenta iesniegtās tāmes atbilstību satura specifikai un Latvijas Radio satura veidošanas samaksas principiem.

4.4. Neatkarīgais producents pilnībā atbild par sava veidotā satura atbilstību normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja neatkarīgā producenta rīcības dēļ Latvijas Radio rodas zaudējumi, neatkarīgajam producentam ir pienākums tos atlīdzināt pilnā apmērā.

 

V SATURA UN NORĀŽU IZVIETOŠANA

 

5.1. Neatkarīgā producenta veidota satura/raidījuma pārraidīšanas un atsevišķa raidījuma retranslācijas gadījumā raidījuma sākumā nepārprotami tiek darīts zināms, ka attiecīgais raidījums ir neatkarīgā producenta veidots raidījums vai raidījuma retranslācija atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 30.panta ceturtajai daļai.

5.2.Ja neatkarīgais producents sava producētā raidījuma izveidei piesaista sponsorējumu/līdzfinansētāju, par kuru saskaņā ar SEPLP Vadlīnijām satura un paziņojumu veidošanai un izvietošanai sabiedriskā medija programmās un pakalpojumos noteikto jāsaņem SEPLP saskaņojums, Latvijas Radio līgumu ar neatkarīgo producentu slēdz un veidoto raidījumu izvieto tikai pēc atļaujas saņemšanas.

5.3.Neatkarīgo producentu veidotajiem raidījumiem piemērojami SEPLP Vadlīnijās satura un paziņojumu veidošanai un izvietošanai sabiedriskā medija programmās un pakalpojumos, kā arī Latvijas Radio Vadlīnijās darbībai ārpus reklāmas tirgus noteiktie nosacījumi par sponsoru norādēm un līdzfinansējuma avotiem.

5.4. Neatkarīgā producenta veidotajā saturā nav pieļaujama slēptā reklāma un aizliegta un/vai maldinoša informācija.

5.5.Gadījumā, ja tiek veidots ierakstīts raidījums, par neatkarīgā producenta veidotā raidījuma atbilstības kontroli Latvijas Radio prasībām un korektu visu nepieciešamo norāžu izvietošanu ir atbildīgs Latvijas Radio nozīmēts darbinieks, piemēram, struktūrvienības satura redaktors vai vadītājs, raidījuma producents, kuram ir tiesības prasīt neatkarīgajam producentam novērst neatbilstības vai atteikties izvietot to Latvijas Radio ēterā. Ja neatkarīgā producenta raidījums ir tiešraidē, neatkarīgais producents, nodrošinot saturu, ņem vērā visas Latvijas Radio par konkrēto sadarbību atbildīgās personas norādes par Latvijas Radio iekšējo un saistošu ārējo normatīvo aktu ievērošanu.

5.6.Neatkarīgo producentu veidoto raidījumu attiecīgo norāžu uzskaite notiek saskaņā ar raidprogrammā pieejamo informāciju, ko nodrošina par konkrēto sadarbību Latvijas Radio atbildīgā persona.